Regulamin

Warunki wzięcia w udziału w konkursach prezentowanych w serwisie

1. Uczestnikiem konkursów przeprowadzanych przez DomowaStrona.pl może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

3. Nagrodą w każdym konkursie w serwisie jest usługa lub przedmiot znajdujący się na zdjęciu i opisany na danej podstronie.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy na jego stronie odpowiedzieć na pytanie, podać numer telefonu, email i zabezpieczający kod weryfikacyjny, a następnie potwierdzić uczestnictwo klikając "WYŚLIJ".

5. Odpowiedzi należy udzielać w języku polskim, przy czym DomowaStrona.pl zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę odpowiedzi rażąco naruszających zasady języka polskiego.

6. Nagrodzony zostanie uczestnik, którego odpowiedź po zebraniu wszystkich odpowiedzi zostanie uznana przez redakcję serwisu DomowaStrona.pl za najciekawszą, najinteligentniejszą lub najzabawniejszą, nie później, niż 5 dni po zakończeniu konkursu.

7. Po wybraniu zwycięzcy redakcja skontaktuje się z nim drogą telefoniczną lub mailową nie później, niż 7 dni od zakończenia konkursu, prosząc o podanie danych kontaktowych niezbędnych do przekazania nagrody. Jeżeli w ciągu 10 dni od pierwszego kontaktu nie uda się pozyskać tych danych, nagroda przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce i procedura się powtarza.

8. Nagrody są wysyłane maksymalnie 3 dni robocze od momentu pozyskania danych niezbędnych do ich wysłania. W przypadku wysyłania nagród pocztą, będą one wysyłane na koszt organizatora przesyłkami rejestrowanymi, umożliwiającymi adresatowi monitorowanie przesyłki.

9. Uczestnik biorący udział w konkursie zgadza się na przechowywanie w sposób doraźny i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób niezbędny do przeprowadzenia konkursu. Po jego zakończeniu i skutecznym skontaktowaniu się ze zwycięzcą dane te są skutecznie i trwale usuwane.

10. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest DomowaStrona.pl

11. Administrator zapewnia uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

12. Termin trwania każdego konkursu jest określany osobno do każdego z nich i widoczny na stronie.

13. Na każdy konkurs jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku, gdy organizator stwierdzi złamanie regulaminu w tym zakresie, osoba je łamiąca zostanie wykluczona z konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody.

14. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp. Zgłoszenia naruszające którąkolwiek z tych zasad nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

15. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z portalem DomowaStrona.pl oraz sponsorzy ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodzin" rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia kogokolwiek z redakcji portalu DomowaStrona.pl lub sponsora, mającego wpływ na przebieg konkursu.

16. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

17. Na podstronie każdego z konkursów dopuszcza się dodatkowe warunki, które musi wykonać uczestnik, aby skutecznie wziąć udział w konkursie, jak np. polubienie profilu na FB czy przesłanie załącznika. Dodatkowe zadania, nie ujęte w regulaminie, są zaznaczone w każdym konkursie z osobna.

18. W sprawach niejasnych, spornych lub reklamacyjnych prosimy o kontakt na adres domowastrona@domowastrona.pl, na każdą wiadomość odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe, zwykle w ciągu 24h. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych okres ten może się wydłużyć do 10 dni roboczych. Ostateczną decyzję w sprawach spornych podejmuje redakcja portalu DomowaStrona.pl

19. Wzięcie udziału w którymkolwiek konkursie zamieszczonym na portalu DomowaStrona.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

20. Postanowienia Regulaminu obowiązują w aktualnym stanie prawnym, zmiana tego stanu może spowodować zmianę niektórych punktów Regulaminu.